Vergi borcunda kritik bilgi: Tahsil zaman aşımı

Vergi borçlarının takibinde, hukuka aykırı ve haksız bir takibin önüne geçilmesinde, takibin başlangıç noktası olan ödeme emrine yapılan itirazlar son derece kritik bir öneme sahip.

Bu bağlamda, bahsedilen itirazlardan biri de zaman aşımı itirazı. Vergi borcu zaman aşımı itirazlarından biri olan “tahsil zaman aşımı itirazı”, üzerinde durulması gereken önemli bir konuyu oluşturmakta ve avukat Fatih Aras’ın makalesinden konuyla ilgili detaylı bilgiler verilmekte.

Vergi Borcu Zaman aşımı İtirazı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 58. maddesi, ödeme emri tebliğ edilen kişinin idari davada alacağın zaman aşımına uğradığı iddiasında bulunabileceğini belirtmekte.

Bu vergi borcu zaman aşımı süresi, kamu alacağının tahakkuk ettiği, yani tahsil edilebilir hale geldiği aşamadan sonra başlamakta.

Tahakkuk zaman aşımında, kamu alacağının hukuki düzenleme ile doğmasına rağmen, tahsil zaman aşımına uğrayan kamu alacağı, sadece tahsil edilemez hale gelir. Yani, borç hala varlığını sürdürür, fakat doğal olarak ödenmez. Bu tür bir borcun rızaen ödenmesi durumunda, ödeme geçerli olur. Bu tür bir borç için ödeme emri düzenlenmez.

Ödeme emrinin borçluya tebliği ve buna karşılık borçlu tarafından vergi borcu zaman aşımı itirazında bulunulması, ödeme emrinin sebep unsuru yönünden hukuka aykırılığını iddia etmektir. Ödeme emrinde, eğer ödeme emrine konu kamu alacağı tahsil zaman aşımına uğramışsa, idareyi o işlemi yapmaya yönlendiren etkenin hukuken var olmaması, işlemi sebep unsuru yönünden hukuka aykırı hale getirecektir.

Tahsil zaman aşımı, vergiler ve diğer tüm kamu alacakları için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda (AATUHK ) düzenlenmiştir.

Bu Kanuna göre kamu alacağı, vadesinin rastladığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse vergi borcu zaman aşımına uğrar.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda, zaman aşımının kesilmesi ve durdurulması ile ilgili hükümler de bulunmaktadır.

AATUHK 103. maddesinde zaman aşımının kesilmesiyle ilgili durumlar düzenlenirken, 104. maddesinde ise zaman aşımının işlememesi hali ele alınır.

Sonuç

Borçlunun ödeme emrine karşı ileri sürebileceği itirazlardan biri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 58. maddesinde belirtilen borcun zaman aşımına uğradığı itirazdır.

Tahsil zaman aşımı meydana geldiğinde, ödeme emri sebep unsuru açısından hukuka aykırı hale gelir. Zaman aşımına rağmen vergi dairesi tarafından ödeme emri tebliğ edilir ve haciz işlemi uygulanırsa uzman bir vergi avukatı ile Vergi Mahkemesinde dava açılması gerekebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x